Nộp đơn DS-260

Sau khi đơn I-140 được Sở Di trú chấp thuận thì người lao động tiến hành nộp đơn DS-260, đơn xin visa định cư.

Add Your Comment